Om je te kunnen helpen bij je schulden of betalingsproblemen is het nodig dat wij gegevens van je verwerken. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van je verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken, hoe lang we jouw gegevens verwerken, hoe we jouw gegevens beveiligen en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van je gegevens.

Deze privacyverklaring geldt wanneer je klant bij ons bent.Bezoek je alleen maar onze website en wil je weten hoe wij omgaan met jouw online privacy?
Bekijk dan onze cookieverklaring.

 

Van wie verwerkt Stadsring persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die bij ons om hulp vragen bij het oplossen van hun schulden of betalingsproblemen, van mensen die willen meedoen met een training die door ons wordt gegeven en van mensen die naar informatie zoeken over onze dienstverlening.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stadsring is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om je te helpen met je schulden of betalingsproblemen
 • Om je belangen en/of die van je eventuele gezinsleden te beschermen.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze hulpverlening
 • Voor marketingdoeleinden
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

Om je te helpen met je schulden of betalingsproblemen

Als je ons vraagt om hulp bij schulden hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een afspraak in te kunnen plannen en contact met je op te kunnen nemen. Maar ook om bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen aan jouw schuldeisers.

Om je belangen en/of die van je eventuele gezinsleden te beschermen.

Om je belangen en die van je eventuele gezinsleden te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om hulp te organiseren wanneer we zorgen hebben over jouw persoonlijke situatie.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze hulpverlening

Om je goed te kunnen helpen zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een klacht indient.

Voor marketingdoeleinden

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onderzoek te doen naar de behoeften van onze cliënten. Wij doen dit om beter op de wensen van onze klanten in te kunnen spelen en om mensen met financiële problemen beter te bereiken. In dit kader worden jouw gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij je hier specifiek toestemming voor geeft.

Om wettelijke verplichtingen na te komen

Stadsring voert namens de gemeente Amersfoort en Leusden de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) uit. Hiervoor moeten we persoonsgegevens zoals naam en adres verwerken. Ook moeten we in dit kader de GBA raadplegen en een kopie maken van jouw identiteitsbewijs. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Wanneer wij jouw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor jouw toestemming.

 

Op welke grondslag verwerken we jouw gegevens?

Om gegevens te kunnen verwerken moet er sprake zijn van een wettelijke grondslag. De grondslagen zijn genoemd in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).
Wij verwerken jouw gegevens in het kader van schuldhulpverlening op basis van de grondslag ‘een taak van openbaar gezag’. Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente.
De gemeenten Amersfoort en Leusden hebben de uitvoering van deze taak bij ons neergelegd. Daarom is er sprake van een taak van openbaar gezag.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij verwerken drie typen gegevens:

 • Algemene persoonsgegevens
 • Gevoelige persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens

Algemene persoonsgegevens

Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling

Gevoelige persoonsgegevens

Bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie, gegevens over de aard en oorzaak van de schulden, gegevens over andere hulpverleners die betrokken zijn bij jou en/of je gezin

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens over jouw medische gezondheid wanneer deze informatie van belang is voor het laten slagen van de schuldhulpverlening. Wij verwerken daarnaast gegevens over strafrechtelijke veroordelingen wanneer wij voor je een officiële schuldregeling gaan opstarten.

 

Hoe lang verwerken we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.
Deze termijn gaat in op de dag dat jouw dossier bij ons gesloten wordt.

 

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij nemen verschillende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen. De gegevens die je invult om een afspraak te maken op onze website worden bijvoorbeeld versleuteld. Dit betekent dat je gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Ook de gegevens die wij van jou bewaren zijn versleuteld.

Voor het opslaan van je gegevens hebben wij softwareleveranciers ingeschakeld. Deze softwareleveranciers hebben aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen en garanderen geheimhouding van jouw gegevens.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacyrechten. Hieronder kan je lezen welke rechten dat zijn en hoe wij daarmee omgaan. Voor uitgebreide informatie over jouw privacy rechten verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in de gegevens die wij van jouw verwerken. Als je wilt weten welke gegevens wij van jou verwerken kan je een mondeling of schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen jouw verzoek in principe binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kan dit verzoek zowel mondeling als schriftelijk indienen. Wij behandelen jouw verzoek in principe binnen een maand.

Recht op vergetelheid

Je kan, in een aantal gevallen, aan ons vragen om jouw gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Een verzoek om gegevens te wissen kan je alleen schriftelijk doen. Wij behandelen jouw verzoek in principe binnen een maand.

Recht op beperking van verwerking

Als je hebt gevraagd om het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens kan je tegelijkertijd vragen om een beperking van het verwerken van jouw gegevens. Dit betekent dat jouw gegevens tijdelijk, totdat wij een beslissing hebben genomen op jouw verzoek tot wijziging of verwijdering, onbereikbaar maken voor alle medewerkers, behalve de betreffende teamleider. Een verzoek om het verwerken van jouw gegevens te beperken kan je alleen schriftelijk indienen. Wij beslissen in principe binnen 1 maand op jouw verzoek.

Recht op dataportabiliteit

Je kan ons vragen om een overzicht van de door ons verwerkte gegevens. Dit kan alleen als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met jou uitvoeren. Dit overzicht kan je eventueel zelf doorgeven aan een andere organisatie. Een verzoek tot dataportabiliteit kan je alleen schriftelijk doen. Wij behandelen jouw verzoek in principe binnen 1 maand.

Recht op bezwaar

Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kan dat volgens de AVG in twee situaties doen:

 • Je ontvangt, zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven, reclamepost van ons.
 • Er is sprake van een specifieke situatie of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Bezwaar kan je alleen schriftelijk indienen. Wij behandelen jouw bezwaar in principe binnen 4 weken. Bekijk meer informatie over het recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Waar kan je terecht met een vraag of klacht?

Heb je vragen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens? Of heb je hierover een klacht? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Bas Bekenkamp van Privacy Company. Hij is bereikbaar via telefoon 06-46995395 en via e-mail bas.bekenkamp@privacycompany.nl.

Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging vond plaats op 04-01-2024.