Deze disclaimer is van toepassing op de elektronische omgeving van Stadsring. Hiertoe behoren de website alsook de dienstverlening aangeboden via de website.

 

Verantwoordelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Stadsring besteedt aan de samenstelling van de elektronische omgeving is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Stadsring biedt alle informatie, producten en diensten aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stadsring kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Stadsring is niet verantwoordelijk voor gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

Rechten

De informatie wordt regelmatig aangevuld; Stadsring kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving eventuele wijzigingen aanbrengen. Stadsring behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toestemming voor gebruik van de dienstverlening op de website te ontzeggen.

Het materiaal op de website mag alleen met voorafgaande toestemming van het Stadsring worden overgenomen of gebruikt. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

Stadsring sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de elektronische omgeving.

Stadsring kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval het tijdelijk onmogelijk is de website te bereiken.

Stadsring is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website of advertenties is verkregen.

 

Foto’s

De foto’s op deze site zijn niet rechtenvrij. Gebruik door andere partijen dan het Stadsring is uitdrukkelijk niet toegestaan.